KONTAKT

Rodinné centrum Rozmarýn
Městský park Chomutov
Čelakovského 4942
430 01 Chomutov
rozmaryn@kultura-sport.cz

Kontaktní telefon
na rezervace a dotazy:
774 245 926

Otevírací doba:

PONDĚLÍ – SOBOTA od 9.00 do 18.00 hod. 

Provozní řád centra

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN

Čelakovského 4942, 430 01 Chomutov

 

1. Základní údaje

Provozovna:                          Rodinné centrum Rozmarýn, Čelakovského 4942, 430 01 Chomutov

Provozovatel:                        KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Sídlo provozovatele:            Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

IČ provozovatele:                  47308095

DIČ provozovatele:               CZ 47308095

Statutární orgán:                  jednatel společnosti

Odpovědný zástupce:          vedoucí provozu

Počet zaměstnaných osob: maximálně 5

Kapacita centra:                    20 dospělých osob a 20 dětí

Provozní doba:                      pondělí – sobota: 09.00 – 18.00 hodin, neděle: zavřeno

Kontakt:                                  telefon: +420 722 435 732, e-mail: rozmaryn@kultura-sport.cz

 

2. Kontakty a důležitá telefonní čísla

První pomoc: 155

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – územní pracoviště Chomutov

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Telefon: : +420 477 755 310

E-mail: sekretariat.cv@khsusti.cz

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32, 430 01Chomutov

Telefon: +420 474 620 801

E-mail: jednatel@kultura-sport.cz

 

3. Popis zařízení CENTRA

 • Rodinné centrum je určeno a zařízeno pro volnočasové aktivity všech rodinných příslušníků.
 • Návštěvníci přicházejí přes vstupní část, jejíž součástí jsou uzamykatelné skříňky. V prostoru se dbá na hygienické prostředí, proto jsou k dispozici botníky na přezutí pro dospělé osoby i dětské šatny na odložení věcí a přezutí do domácí obuvi. V místnosti se sociálním zařízením jsou dvě toalety, zvlášť pro ženy a muže. Dětská herna je rozdělená do dvou částí, pro děti od šesti měsíců do tří let a pro děti od tří do osmi let. Součástí herny jsou prvky, které rozvíjí motoriku, pohybovou soustavu a myšlení dětí. Přebalovací místnost je určená pro přebalování miminek s klidným a příjemným prostorem pro kojení. Kavárna je samoobslužná, návštěvník si sám vybere a připraví občerstvení.
 • Prostor centra se skládá z těchto provozních částí
  • vstupní část
  • mini kavárna kavárna
  • dětská herna
  • prostor dětských šaten
  • přebalovací místnost
  • sociální zařízení
  • prostor pro uložení kočárků

 

4. Organizace provozu CENTRA

 • Centrum slouží veřejnosti.
 • Centrum je místo pro celou rodinu, v němž si mohou všichni společně užít volný čas a naučit se něco nového.
 • Do centra nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění, které přišly do kontaktu s infekční chorobou, jakož i osobám podnapilým, zahmyzeným a špinavým.
 • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti, vzniklým v průběhu pobytu v centru, požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření. Není-li toho schopen sám, postarají se návštěvníci centra o přivolání personálu a pomohou při poskytování první pomoci postiženému. V případě nutnosti vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.
 • Děti mohou do prostor vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy jeho doprovod, a to po celou dobu pobytu.
 • Na snadno viditelném místě musí být vyvěšen řád rodinného centra.
 • Provoz centra zajišťuje provozovatel a obsluha k tomu určená.
 • Do herny je vstup povolen pouze bez bot nebo v domácí obuvi.

 

5. Povinnosti obsluhy a provozovatele CENTRA

 • Obsluha centra je povinna znát a dodržovat ustanovení provozního řádu.
 • Obsluha a provozovatel centra dbají na dodržování hygienických předpisů a provádějí opatření k zabezpečení hygieny provozu centra.
 • Obsluha a provozovatel centra dbají na dodržování zásad bezpečnosti a požární ochrany a dodržování zákazu kouření a požívání alkoholu či jakýchkoli omamných látek v prostorách centra.
 • Obsluha a provozovatel centra jsou povinni se před otevřením centra přesvědčit, zda v něm nevznikly závady bránící bezpečnému chodu.
 • Obsluha a provozovatel centra vede provozní deník s těmito údaji:
  • počet návštěvníků za daný den
  • ostatní údaje – poruchy, opravy, servisní zásahy, úklid a další

Lékárnička je k dispozici u obsluhy centra a je vybavena dle charakteru poskytované služby v provozovně.

V případě nutnosti je povinnost přivolat lékaře.

Obsah lékárničky:

Léčiva
Jodisol/ajatin spray 1 ks
Acylpyrin 10 ks
Ataralgin 10 ks
Ophtal 50 ml 1 ks
Obvazový materiál
Gáza 7,5 x 7,5 ster. komp. 2 ks
Obvaz hotový č. 2 1 ks
Obinadlo hydr. ster. 10 cm x 5 cm 2 ks
Obvaz hotový sterilní č. 2 2 ks
Šátek trojcípý 1 ks
Náplast cívková 2,5 cm x 2 m 1 ks
Náplast s polštářkem 6 cmx1 m 1 ks
Škrtidlo 1 ks
Vata buničitá přířezy 5 x 5 cm 1 ks
Zdravotnické pomůcky
Pinzeta 1 ks
Nůžky 1 ks
Rouška resuscitační 1 ks
Rukavice chirurgické nesterilní (pár) 1 ks

6. Úklid CENTRA

Úklid centra provádí osoba, která je tím pověřena. Při práci je tato osoba povinna dodržovat pravidla ochrany zdraví a používat ochranný oděv, zejména rukavice. Všechny prostory centra, předměty a jeho zařízení udržuje průběžně v čistotě.

Úklid centra se provádí každý den, a to zejména po skončení provozu. Všechny prostory centra se musí umýt vodou s čisticím prostředkem a vydezinfikovat. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden.

 

7. Povinnosti návštěvníků

 • Návštěvník je povinen podrobit se pokynům provozovatele centra a dodržovat tento provozní řád.
 • Děti do centra mohou pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • V Rodinném centru platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných či návykových látek.
 • V herně se nesmí pít ani jíst, v ostatních prostorách je konzumace dovolena.
 • Návštěvníci do herny vstupují bez bot nebo v domácí obuvi.
 • Návštěvník se chová tolerantně k ostatním návštěvníkům centra a přizpůsobuje svůj hlasový projev množství návštěvníků a akustice prostoru.
 • Návštěvník udržuje pořádek v hracím prostoru a po svých dětech hračky uklízí na svá místa.
 • Návštěvník udržuje pořádek v přebalovacím prostoru a po svých dětech uklízí.
 • Pokud dojde k poškození vybavení centra, návštěvník tuto skutečnost nahlásí obsluze.
 • Kočárek na dítě návštěvník nechá v prostoru pro ně určeném.
 • Vstup do herny je dovolen pouze po uhrazení příslušného vstupného u personálu.

 

V prostoru centra a přilehlých prostorách je ZAKÁZÁNO:

 • křičet, pískat, dělat zbytečně hluk
 • chovat se v rozporu se zásadami bezpečnosti a mravnosti
 • vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost a do částí centra, označené zákazem vstupu z bezpečnostních důvodů
 • kouřit, konzumovat alkohol nebo omamné látky a léky v celém prostoru centra
 • brát s sebou do prostor centra ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a způsobit zranění
 • svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek
 • ničit vybavení
 • plýtvat vodou
 • vyžadovat od zaměstnanců centra služby odporující tomuto řádu

 

8. Shromažďování a likvidace odpadu

Odpad se shromažďuje v odpadkových koších, které musí být denně, v případě potřeby i vícekrát za den vyprázdněny. Odpad se soustřeďuje v popelnicích. Jeho likvidaci provádí organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace. Při výskytu nebezpečného odpadu je tento shromažďován v označených uzavíratelných nádobách a následně likvidován organizací Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace.

 

9. Úhrada případných škod a sankcí

V případě, že nedodržováním tohoto provozního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS), je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit provozovateli v plné výši.

 

10. Závěrečná ustanovení

Poškozování nebo rozkrádání majetku provozovny je trestné podle platných předpisů. I jiné porušování tohoto provozního řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky provozovny. Návštěvníci se mohou se stížnostmi, oznámeními a podněty obracet na vedoucího provozu, popř. jednatele společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

 

Rodinné centrum Rozmarýn | KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.